Dział Techniczny | ZGK Kąty Wrocławskie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KĄTACH WROCŁAWSKICH
INFORMUJE, ŻE ZMIANIE ULEGŁ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH OD PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. 
aktualny harmonogram

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Dział Techniczny

tel. 71 39 13 238

 

 • Wydawanie warunków technicznych oraz wydawanie zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków w oparciu o zatwierdzone programy ogólne sieci wodno-kanalizacyjnej;
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej;
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami, a w szczególności:
  • realizacja planu inwestycji i remontów;
  • nadzór nad realizacją inwestycji i remontów oraz bieżąca kontrola ich przebiegu, jakości i zgodności z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi oraz projektami i harmonogramami realizacji;
 • Prowadzenie uzgodnień skrzyżowań i zbliżeń sieci wod-kan z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi;
 • Komisyjne odbiory przyłączy i sieci wod-kan z równoczesnym przekazywaniem ich do eksploatacji;
 • Prowadzenie kontroli wydanych pozwoleń na wykonawstwo w przypadku braku zgłoszenia odbioru przed upływem terminu ich ważności;
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem do wykonania sieci i przyłączy wod-kan;
 • Wdrażanie postępu technicznego w zakresie uzgodnionej dokumentacji oraz modernizacji istniejących urządzeń oraz stosowanie nowych technologii organizacyjnych rozwiązań technicznych;
 • Współpraca w zakresie aktualizacji programów ogólnych rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz współpraca w tym zakresie z biurami projektów i jednostkami specjalistycznymi;
 • Wydawanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą oraz kontrola instalacji wewnętrznych;