PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DZIAŁKI DO GMINNEJ SIECI WOD - KAN | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DZIAŁKI DO GMINNEJ SIECI WOD - KAN

 1. Złożyć pisemny wniosek do ZGK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wod-kan. Do wniosku należy dołączyć mapę zagospodarowania terenu lub mapę zasadniczą, lub mapę do celów projektowych - w skali 1:500. Mapę można otrzymać w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131 (siedziba Starostwa Powiatowego). Kompletny wniosek można złożyć w Dziale Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. lub przesłać pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną.

  Warunki techniczne wydaje Dział Techniczny nieodpłatnie w ciągu 21 dni. 
   
 2. Po wydaniu warunków technicznych zlecić projektantowi z uprawnieniami wykonanie projektu przyłącza, a następnie złożyć projekt w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden w formie elektronicznej (np. płyta CD, pendrive) wraz z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
  Istnieje również możliwość zlecenia wykonania projektu przez ZGK Sp. z o.o., po wcześniejszym uzyskaniu zgody i ustaleniu szczegółów z Działem Technicznym pod nr tel. 71 39 13 238

  Wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej składanej do uzgodnienia – kliknij tutaj
   
 3. Po uzgodnieniu projektu zlecić wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych wykonanie prac budowlanych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy złożyć zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót do ZGK sp. z o.o.
  Przystąpienie do wykonania prac budowalnych może nastąpić po 7 dniach od zgłoszenia, jeśli tutejszy Zakład nie wniesie w tym czasie sprzeciwu. 
   
 4. Przed zasypaniem przyłącza należy zgłosić czynności kontrolne (częściowe)
  Złożyć należy:
  - wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolnych na przyłączu wodociągowym*/kanalizacyjnym* 
  - oświadczenie inwestora
  - kopię zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót

  Dział techniczny w ciągu 21 dni kontaktuje się z klientem i umawia na wizytę. Po kontroli wydawany jest protokół z czynności kontrolnych. Na podstawie pozytywnego protokołu Zakład Gospodarki Komunalnej zawiera umowę z klientem oraz Dział Wodociągów ustala dogodny termin na montaż wodomierza. Procedura zawarcia umowy w zakładce KROK PO KROKU → DOM.
   
 5. Odbiór końcowy dokonywany jest na wniosek klienta w celu przekazania inwestycji do odbioru końcowego w Nadzorze Budowlanym.
  Na odbiór końcowy należy:
  - wykonać wszystkie uwagi zapisane w protokole częściowym z czynności kontrolnych dla prowadzonej inwestycji
  - dostarczyć mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  - złożyć wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolnych na przyłączu

  Terminy odbiorów ustalane są z inwestorem telefonicznie. 


W przypadku budowy sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Inwestorów obowiązuje Regulamin wprowadzony zarządzeniem Zarządu nr 47/2021 z dnia 31.12.2021r. Regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich dostępny jest w siedzibie Spółki.