Fundusze zewnętrzne | ZGK Kąty Wrocławskie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zawiadamia, że w dniu 24 maja 2024 r. zakład będzie czynny do godziny 1200.     Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Przejdź do linku banera
10.05.2024 r.
ZAWIADOMIENIE

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Fundusze zewnętrzne

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


BENEFICJENT: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR PROJEKTU: RPDS.02.01.02-02-0001/21

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie e-usług publicznych w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałania nr 2.1.2 „E-usługi publiczne – ZIT WROF”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany będzie przez spółkę gminną–Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., świadczącą usługi związane z gospodarką wod-kan. w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie. Spółka świadczy także usługi z zakresu gospodarki odpadami dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Działalność ZGK Sp. z o.o. ma charakter publiczny, dedykowany społeczności lokalnej. Dlatego też w dobie postępującej komputeryzacji i diagnozowanych trendów dotyczących sukcesywnego wzrostu wykorzystania Internetu do załatwiania spraw urzędowych, opłacania należności itp. postanowiono o utworzeniu e-BOT-programu komputerowego przypisanego do strony internetowej ZGK, którego zadaniem będzie prowadzenie konwersacji z udziałem komputera, który replikuje zachowania ludzkie (automatyzacja odpowiedzi na powtarzalne pytania zadawane o dowolnej porze dnia i nocy, z dowolnego miejsca) oraz eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), umożliwiającego elektroniczne załatwianie spraw związanych z usługami świadczonymi przez spółkę. Tym samym wdrożone będą e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach e-BOT oraz eBOK.
Projekt obejmuje następujące zadania:
1) Opracowanie Studium Wykonalności i wykonanie analizy procesów biznesowych
2) Zakup i wdrożenie e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz
przeprowadzeniem działań edukacyjnych w zakresie obsługi, a także korzystania z e-usług i korzyści
z tego wynikających
3) Działania promocyjne.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zastosowania e-usług publicznych w ZGK Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada odpowiednie zasoby kadrowe, finansowe, jak i doświadczenie we wdrażaniu podobnych przedsięwzięć, gwarantując tym samym sukces realizacji inwestycji i utrzymania efektów projektu.
Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby oraz realizuje cele i wskaźniki przewidziane dla poddziałania 2.1.2 RPO WD 2014-2020.

CELE REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Cel zrealizowany zostanie poprzez utworzenie e-BOT oraz eBOK, które oferować będą e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości (przede wszystkim 4 oraz 5 poziom). W związku z tym mieszkańcy gminy, jak i inni interesariusze zyskają możliwość załatwiania spraw związanych z gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami oferowanych przez ZGK Sp. z o.o. w sposób elektroniczny, szybki i bezpieczny, bez konieczności wychodzenia z domu.
Cele szczegółowe:
-skrócenie procesu załatwiania spraw związanych z usługami wykonywanymi przez spółkę,
-zapewnienie dostępności do e-usług wszystkim Klientom (a nie tylko korzystającym z usług z zakresu gosp. wod.-kan.),
-minimalizacja błędów ludzkich,
-zniwelowanie konieczności oczekiwania w długich kolejkach oraz wychodzenia z domu celem załatwienia sprawy związanej z usługami oferowanymi przez spółkę (co jest szczególnie istotne z punktu widzenia rodzin z dziećmi, osób pracujących, które nie mogą pozwolić sobie na dzień wolnego w godzinach pracy spółki, jak i z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych, jakie miały miejsce w Polsce i na świecie w roku 2020),
-przyspieszenie procesu otrzymywania informacji (informacja zwrotna nie jest przesyłana pocztą),
-ochrona środowiska (brak konieczności dojazdu do siedziby spółki minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery związaną z ruchem pojazdów, brak konieczności przesyłania informacji zwrotnych w formie papierowej),
-brak konieczności przepisywania danych z dokumentów papierowych do systemu komputerowego spółki,
-wzrost stopnia zapewnienia bezpieczeństwa danych (przechowywanie i szyfrowanie), ale również ich odszukania (w porównaniu do archiwizowania dokumentów w segregatorach) – dane przepływają zabezpieczonymi i nadzorowanymi kanałami (zabezpieczenia cyfrowe),
-wzrost świadomości dot. korzyści płynących z korzystania z e-usług wśród społeczeństwa, dzięki zaplanowanej promocji i edukacji.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Zgodnie z art. 61 ust. 7 oraz art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013 do projektów generujących dochód nie zalicza się projektów, których całkowity koszt kwalifikowany przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR.
Spółka dokonała weryfikacji wielkości projektu na podstawie średniej średnioważonych kursów EUR/PLN z ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej zamieszczonych na stronie Narodowego Banku Polskiego. Dokonana kalkulacja potwierdziła, że wartość projektu nie przekracza wartości 1 000 000 EUR. W analizie dokonano wyliczenia poziomu wsparcia, jakie Spółka może otrzymać z tytułu realizacji inwestycji.
Wartość projektu wynosi 354 417,18 zł brutto (267 959,04 zł netto stanowi koszt kwalifikowany projektu, koszt niekwalifikowany 86 458,14 zł, w tym 65 845,42 zł stanowi podatek VAT).
Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Spółka będzie ubiegała się o dofinansowanie na poziomie 84,99% kosztów kwalifikowanych w kwocie 227 738,38 zł.
Jednocześnie Spółka deklaruje, że całkowita kwota pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach – Etap I

POIS.01.01.00-00-071/13
Całkowite koszty projektu: 12 035 646,10 PLN
Wartość dofinansowania: 5 037 634,10 PLN

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa

Zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich

RPDS.04.02.00-02-002/11
Całkowite koszty projektu: 8 714 374.77 PLN
Wartość dofinansowania: 4 678 072.87 PLN