MIESZKANIE – WODOMIERZ LOKALOWY – /zmiana właściciela/zakup lokalu/najem/ | ZGK Kąty Wrocławskie

02.06.2023 r.
Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym
31.05.2023 r.
Nabór na stanowisko: Operator oczyszczalni ścieków
26.05.2023 r.
Nabór na stanowisko : Operator Stacji Uzdatniania Wody

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

MIESZKANIE – WODOMIERZ LOKALOWY – /zmiana właściciela/zakup lokalu/najem/

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą, która:

 1. Posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda i/lub odprowadzane ścieki (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem, użyczenie lokalu).
 2. Korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

 1. Wniosek o zawarcie umowy o:
  - zaopatrzenie w wodę
  - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków                                         
 2. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/lokalu/obiektu.
 3. Protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub oświadczenie o przejęciu licznika ze stanem z ostatniej faktury.
 4. Kopia umowy najmu - gdy lokal zostaje wynajęty nowemu użytkownikowi.
 5. Kopia aktu zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości - w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego.
 6. Pisemne pełnomocnictwo - jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela.
 7. Dowód osobisty – do wglądu.
 8. W przypadku zawierania umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, należy także dostarczyć dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i REGON, ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Zapraszamy również do rejestrowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, które umożliwia Państwu bezpośrednie płatności z platformy, za faktury oraz dostęp do wszelkich informacji związanych z Państwa licznikiem.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, art. 6 ust. 1-8) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.